PostHeaderIcon Algemeen

De vereniging

De Belangenvereniging Gepensioneerden Haskoning (BGH) is opgericht op 24 oktober 1989 en heeft als doel om de gemeenschappelijke belangen van zijn leden te behartigen. Lid van de BGH kan worden iedereen die een oudedags-, nabestaanden- of invaliditeitspensioen ontvangt van het compartiment Haskoning van de Stichting Pensioenfonds Haskoning DHV(SPHDHV). De leden hebben stemrecht in de algemene vergaderingen van de vereniging. De vereniging heeft nu circa 250 leden.

De belangrijkste zaken waar de BGH zich voor  inzet zijn het op peil houden van de koopkracht van de ingegane pensioenen en de medezeggenschap van de gepensioneerden in het beleid en de beslissingen van de SPHDHV. Daarnaast biedt het lidmaatschap u met enige regelmaat de gelegenheid uw oud-collega’s weer eens te ontmoeten

Medezeggenschap

Vroeger hadden de gepensioneerden nauwelijks medezeggenschap in pensioenzaken. Vanwege een nieuwe Pensioenwet, sinds 2007 van kracht, en door de invloed die het BGH kon uitoefenen, komt nu aan de gepensioneerden een zetel toe in het Bestuur van de SPHDHV. Deze zetel wordt inmiddels bezet door Wim Janssen, die tevens toehoorder is bij de vergaderingen van het BGH-bestuur. Verder heeft Martien Würdemann namens de gepensioneerden zitting genomen in een door de SPH ingesteld Verantwoordingsorgaan, dat periodiek controle uitvoert op de gang van zaken bij het Pensioenfonds. Hij houdt daarbij regelmatig contact met het bestuur van de BGH. 

Op deze manier is met betrekking tot de medezeggenschap van de gepensioneerden in pensioenzaken de afgelopen jaren een flinke stap voorwaarts gezet. Wij kunnen daardoor beter voor uw belangen opkomen, op een constructieve wijze. Dit is in de komende jaren van onverminderd belang.

Algemene vergaderingen/ Nieuwsbrief

Twee maal per jaar - meestal in maart/april en oktober/november - houdt de BGH een algemene ledenvergadering, waarbij ook de partners van harte welkom zijn. Een ledenvergadering bestaat in het algemeen uit een lunchbijeenkomst (inloop meestal vanaf 11.30 uur) met aansluitend een huishoudelijke vergadering. De vergadering wordt afgesloten met een lezing over een onderwerp dat specifiek voor ouderen van belang is, een voordracht over een project van Royal Haskoning of met een excursie. Verder geeft de BGH twee keer per jaar een Nieuwsbrief uit, waarin recente feiten en ontwikkelingen naar de leden worden gecommuniceerd.

KNVG

De KNVG (Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden) is in 2013 afgesplitst van de NVOG. De BGH is met instemming van de leden lid geworden van de KNVG. KNVG is actief in het politieke en bestuurlijke circuit en lijkt een succesvolle lobby te kunnen voeren. Het besluit van de staatssecretaris van sociale zaken van begin oktober j.l. om af te zien van twee verschillende pensioenstelsels en te gaan werken aan de verbetering van het bestaande systeem kan worden gezien als een “overwinning” van een grote groep belanghebbende organisaties op pensioengebied - waaronder de FNV (- senioren en - jong), de CSO (waarin diverse ouderenorganisaties maar ook de NVOG zijn vertegenwoordigd), de ANBO, FNV Senioren, de Pensioenfederatie (vereniging van pensioenfondsen) de Stichting van de Arbeid èn de KNVG. De KNVG heeft zich daarin zeer actief geroerd.

In de KNVG wordt veel nuttige informatie verzameld en goed gedeeld; vier keer per jaar een ALV met altijd een instructieve hoofdrolspeler uit de pensioenwereld. Uitstekende communicatie met actuele persberichten en duidelijke nieuwsbrieven houden de lid-verenigingen goed geïnformeerd (sinds kort stuurt de BGH de nieuwsbrieven van de KNVG per e-mail door aan de leden).Er tekent zich gelukkig een groeiende bereidheid tot samenwerking af tussen de NVOG en de KNVG, nu de scherpste kantjes van de conflicten die aan de door velen betreurde afsplitsing ten grondslag lagen er af zijn, en de beide voorzitters elkaar weer weten te vinden.De BGH heeft deze lijn altijd gesteund.

Contributie

De ledencontributie van de BGH bedraagt € 12,50 per jaar. Leden die na 1 juli van enig jaar lid worden, betalen over de resterende periode van dat jaar € 7,50.

De samenstelling van het huidige Bestuur van de BGH vindt u door te klikken op het tekstje "Bestuur" in de linkerkolom van deze website. De laatste uitgave van de BGH-Nieuwsbrief vindt u onder "BGH Nieuws".

Bijgewerkt 12 december 2016