PostHeaderIcon Algemeen

De Vereniging

De Belangenvereniging Gepensioneerden Haskoning (BGH) is opgericht op 24 oktober 1989 en heeft als doel om de gemeenschappelijke belangen van zijn leden te behartigen. Lid van de BGH kan worden iedereen die een oude dags-, nabestaanden- of invaliditeitspensioen ontvangt van het compartiment Haskoning van de Stichting Pensioenfonds Haskoning DHV(SPHDHV). De leden hebben stemrecht in de algemene vergaderingen van de vereniging. De vereniging heeft nu circa 250 leden.

De belangrijkste zaken waar de BGH zich voor  inzet zijn het op peil houden van de koopkracht van de ingegane pensioenen en de medezeggenschap van de gepensioneerden in het beleid en de beslissingen van de SPHDHV. Daarnaast biedt het lidmaatschap u met enige regelmaat de gelegenheid uw oud-collega’s weer eens te ontmoeten.

De samenstelling van het huidige Bestuur van de BGH vindt u door te klikken op het tekstje "Bestuur" in de linker kolom van deze website. De laatste uitgave van de BGH-Nieuwsbrief vindt u onder "BGH Nieuws".

Medezeggenschap

Vroeger hadden de gepensioneerden nauwelijks medezeggenschap in pensioenzaken. Vanwege een nieuwe Pensioenwet, sinds 2007 van kracht, en door de invloed die de BGH kon uitoefenen, komt nu aan de gepensioneerden een zetel toe in het Bestuur van de SPHDHV. Deze zetel wordt inmiddels bezet door Wim Janssen, die tevens toehoorder is bij de vergaderingen van het BGH-bestuur. Verder heeft Martien Würdemann namens de gepensioneerden zitting genomen in een door de SPH ingesteld Verantwoordingsorgaan, dat periodiek controle uitvoert op de gang van zaken bij het Pensioenfonds. Hij houdt daarbij regelmatig contact met het bestuur van de BGH. 

Op deze manier is met betrekking tot de medezeggenschap van de gepensioneerden in pensioenzaken de afgelopen jaren een flinke stap voorwaarts gezet. Wij kunnen daardoor beter voor uw belangen opkomen, op een constructieve wijze. Dit is in de komende jaren van onverminderd belang.

Royal HaskoningDHV

Sinds 2015 zijn Royal Haskoning en DHV gefuseerd. Vanaf die datum bouwen de medewerkers pensioen op in de Stichting Pensioenfonds HaskoningDHV. De pensioenrechten van voor 2015 zijn echter nog duidelijk gescheiden in de compartimenten Haskoning en DHV. Er bestaan dan ook 2 verschillende verenigingen van gepensioneerden:

  • De Belangenvereniging Gepensioneerden Haskoning (BGH);
  • De Vereniging van Gepensioneerden DHV (VGDHV).

De BGH is opgericht als belangenvereniging, de VGDHV als gezelligheidsvereniging. Vooralsnog zijn er duidelijk verschillende belangen en daarmee op het gebied van pensioenen ook verschillende interesses van de leden. Er zijn eerste verkenningen van opties om naar elkaar toe te groeien. Een termijn voor dit samengaan is echter moeilijk te geven, omdat ook onduidelijk is hoe lang de pensioencompartimenten Haskoning en DHV nog zullen blijven bestaan.

Naast de VGDHV kende DHV een klankbordgroep, een kleine groep gepensioneerden die periodiek informeel overleg voerden met het bestuur van het pensioenfonds. In de loop van 2016 is deze klankbordgroep uitgebreid met een vertegenwoordiging van de gepensioneerden in de Haskoning ring. Deze vertegenwoordiging bestaat uit de voorzitter en twee leden van het bestuur van de BGH.

Algemene vergaderingen/ Nieuwsbrief

Twee maal per jaar - meestal in maart/april en oktober/november - houdt de BGH een algemene ledenvergadering, waarbij ook de partners van harte welkom zijn. Een ledenvergadering bestaat in het algemeen uit een lunchbijeenkomst (inloop meestal vanaf 11.30 uur) met aansluitend een huishoudelijke vergadering. De vergadering wordt afgesloten met een lezing over een onderwerp dat specifiek voor ouderen van belang is, een voordracht over een project van Royal HaskoningDHV of met een excursie. Verder geeft de BGH twee keer per jaar een Nieuwsbrief uit, waarin recente feiten en ontwikkelingen naar de leden worden gecommuniceerd. 

KNVG

De KNVG (Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden) is in 2013 afgesplitst van de NVOG. De BGH is met instemming van de leden lid geworden van de KNVG. KNVG is actief in het politieke en bestuurlijke circuit en lijkt een succesvolle lobby te kunnen voeren op onder meer het gebied van pensioenen. Het besluit van de staatssecretaris van sociale zaken van begin oktober j.l. om af te zien van twee verschillende pensioenstelsels en te gaan werken aan de verbetering van het bestaande systeem kan worden gezien als een “overwinning” van een grote groep belanghebbende organisaties op pensioengebied - waaronder de FNV (- senioren en - jong), de CSO (waarin diverse ouderenorganisaties maar ook de NVOG zijn vertegenwoordigd), de ANBO, FNV Senioren, de Pensioenfederatie (vereniging van pensioenfondsen) de Stichting van de Arbeid èn de KNVG. De KNVG heeft zich daarin zeer actief geroerd.

In de KNVG wordt veel nuttige informatie verzameld en goed gedeeld; vier keer per jaar een ALV met altijd een instructieve hoofdrolspeler uit de pensioenwereld. Uitstekende communicatie met actuele persberichten en duidelijke nieuwsbrieven houden de lid-verenigingen goed geïnformeerd (sinds kort stuurt de BGH de nieuwsbrieven van de KNVG per e-mail door aan de leden).Er tekent zich gelukkig een groeiende bereidheid tot samenwerking af tussen de NVOG en de KNVG, nu de scherpste kantjes van de conflicten die aan de door velen betreurde afsplitsing ten grondslag lagen er af zijn, en de beide voorzitters elkaar weer weten te vinden. De BGH heeft deze lijn altijd gesteund.

Lidmaatschap en contributie

De ledencontributie van de BGH bedraagt € 12,50 per jaar. Leden die na 1 juli van enig jaar lid worden, betalen over de resterende periode van dat jaar € 7,50.

Indien U zich wenst op te geven als lid kunt u een e-mail sturen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . Graag willen wij dan van U en van uw eventuele partner de volgende gegevens: naam, voorletters, geslacht, roepnaam, geboortedatum, straatnaam en nummer, postcode, plaatsnaam, telefoon en e-mail.

Bijgewerkt 22 maart 2017